آقايون از خانم ها چه مي خواهند؟
در اعماق قلب هر مردی این آرزو وجود داردکه همسرش با تمام وجود به او اعتماد داشته باشد. چند بار شده مردی را ببنید که بههمسر خود می گوید: "فقط اگر به من اعتماد داشتی..."
بیشتر آقایون در عجب هستندکه چرا انجام چنین کار ساده ای برای بیشتر خانم ها دشوار است. پاسخ این سوال درتفاوت های فیزیولوژیک موجود میان جنسیت های مختلف نهفته است.
این امر از همانآغاز تولد معنا پیدا می کند. پسر بچه ها دارای هورمون تستسترون هستند. مزیتی کهدختر بچه ها فاقد آن می باشند. با توجه به دارا بودن تستسترون، آقایون می توانند بهراحتی در برابر مشکلات از خود دفاع کنند و در صورت نیاز هنگام مواجهه با خطر پا بهفرار بگذارند.
بیشتر دختر خانم ها دارای چنین توانایی نیستند. آنها نمی تواننداز لحاظ بدنی در مواقع خطر از خود دفاع نمایند.
اگر پسرها به فردی اعتماد کنندکه نهایتاً به آنها صدمه بزند، باز هم توانایی دفاع کردن از خودشان را دارند (و یامی توان گفت که از هیچ تلاشی در این زمینه مضایقه نمیکنند). از سوی دیگر دختر خانمها در شرایط مشابه خلع سلاح شده و قدرت برخورد فیزکی را ندارند.
از آنجایی کهاعتماد تنها از جایگاه قدرت ایجاد می شود، در آینده که این دختر بچه ها تبدیل بهخانم های بالغ می شوند، بازهم جایگاه آسیب پذیر خود را حفظ می نمایند. زمانیکهاحساس می کنند ممکن است از جایی به آنها آسیب برسد، ترجیح می دهند که به طرف مقابلاعتماد نکنند.
بنابراین آقایون باید بدانند زمانیکه از همسر دلخواه خود تقاضا میکنند تا به آنها "اعتماد" کند، نباید تصور کنند که آنها توانایی انجام چنین کاری راندارند، بلکه باید درک کنید که بانوان قدری آسیب پذیرتر از آقایون هستند. اگر از اوانتظار دارید که اعتمادش نسبت به شما جلب شود، باید کارهایی انجام دهید که به واسطهآن به ایجاد چنین حسی کمک کرده باشید.
البته ابزار و موقعیت هایی هستند که میتوانید برای گسترش اعتماد، روی آنها "حساب کنید". خوشبختانه اکثر خانم ها با چنینابزار و موقعیت هايی آشنا هستند و به راحتی آنرا قبول می کنند. امری که سبب می شودخانم ها راحت تر به آقایون اعتماد کنند این است که آقایون بر طبق گفته هایشان عملکنند. قول دادن در شرایطی که به آن عمل نکنید، برای خانم ها بی معناست.
یک خانمباید ببیند که همسرش به قول هایش عمل می کند، چراکه همیشه دیدن، تاثیر بیشتری نسبتبه شنیدن از خود باقی می گذارد. اجازه دهید تا بیشتر برایتان توضیح دهم؛ به عنوانمثال تصور کنید کسی به شما می گوید که من بد جنس ترین آدمی هستم که آنها تا به حالدیده اند. برای ماهها تنها چیزی که به گوش شما میرسد این است که من تا چه اندازه باخانواده و دوستانم بدرفتاری می کنم.
یک روز با من قرار ملاقات می گذارید و درطی این جریان، متوجه می شوید که من آنقدرها هم که تصور می کردید، وحشتناک به نظرنمی رسم و در عین حال کمی خوش مشرب هم به نظر می رسم. آیا تنها یک ویزیت کافی استتا عقیده کلی شما نسبت به من تغییر پیدا کند؟ البته که نه!
اما اگر به طور مکرربا خوش رفتاری ها و فروتنی های من نسبت به خودتان آگاه شوید، کم کم نظرتان در موردمن شروع به تغییر پیدا کردن می کند.
مهربانی که شما در طی چند هفته آخر، ازجانب من دریافت کرده اید با چیزهایی که قبلاً در مورد من شنیده بودید، مطابقتندارد. تمام شایعاتی که در مورد بدجنسی من شنیده بودید، رفته رفته از ذهنتان محو میشود. با گذشت زمان از طریق اعمال من، افکار منفی شما در مورد شخصیت من عوض خواهدشد.
آقایون مطلع باشند که وقتی خانم ها ببینند رفتارتان دقیقاً مطابق با گفتههایتان است، آنوقت حس اعتماد، خود به خود رشد پیدا می کند. زمانیکه به گفته هایتانعمل نکنید، همسرتان از شما قدری بیمناک می شود.
او از دیدگاه خودش احساس می کندکه شما را دوست می دارد و می خواهد به شما اعتماد پیدا کند. فقط نیازمند کمک است تاچیزی را که شما می خواهید نثارتان کند.
خوب، حالا مردهاواقعا به دنبال چه چیز هستند؟
* اول از همه مردها به دنبالکسی هستند که تشنه عشق و محبت باشد. شاید این حرف بسیاری از خانم ها را غافلگیر کنداما مردها دوست دارند مورد دوست داشتن قرار بگیرند و خودشان نیز کسی را دوستبدارند. مشکل اینجاست که خانم ها برخورد بی احساس و سردی با آنها دارند. پیدا کردنخانمی که قابل دوست داشتن باشد کمی مشکل است و مردها از اینکه بفهمند دختررویاهایشان را پیدا کرده اند خوشحال می شوند.
* مردهادنبال خانمی می گردند که در نظرشان جذاب باشد. خانم ها اغلب تصور میکنند که مردهاخیلی سطحی نگر بوده و تنها چیزی که برایشان اهمیت دارد وضعیت ظاهری خانم می باشد. مردها لزوما به دنبال خانم های کمر باریک نمی گردند و اکثر آنها از خانم هاي چهلکیلویی خوششان نمی آید، بلکه آنها می خواهند کسی را داشته باشد که به وضعیت ظاهریخود افتخار کند (البته این کار را نباید بیش از اندازه انجام دهد). مردها از داشتننامزدی که قیافه خوبی داشته باشد لذت می برند و من فکر نمی کنم که مردی چیزی جز اینبه شما بگوید.
* مردها به دنبال خانم هایی هستند کهبتوانند به آنها اعتماد کنند. کسی که آنها را به خاطر خودشان بخواهد، کسی کهبتوانند به او ایمان داشته باشند. شاید برایتان عجیب باشد اما برخي از خانم ها قابلاعتماد نبوده و بسیار بی وفا هستند. همین امر باعث می شود که مردها محتاط تر عملکنند. بوسه روز عید و یا عشق بازی ها اصلا به حساب نمی آیند و این جزئی از خصوصیاتخانم هاست. آقایون به شدت از بی وفایی و بد قولی بیزار هستند و به دنبال کسی میگردند که بتوانند از صمیم قلب به او اعتماد کنند.
* مردهامی خواهند برای خود تشکیل زندگی خانوادگی دهند و به دنبال شریکی هستند که بتواند بااو در خانه زندگی کند. خانم هایی که در محیط های اجتماعی فعالیت می کنند برای مردهاقابل قبول تر هستند چرا که آقایون تصور می کنند خیلی بهتر می توانند با این گونهافراد ارتباط برقرار کنند و ارتباطشان پایدار تر خواهد بود.
*
مردها به دنبالخانم هایی با روحیه زنانه و مهربان می گردند زیرا چنین خصوصیاتی باعث می شود که یکزن بتواند مادر بهتری برای بچه هایش باشد. البته این امر بدان خاطر نیست که مردهاانتظار دارند خانم ها آنها را نیز تر و خشک کنند بلکه بدان خاطر است که دوست دارندفرزندانشان در آغوش مادر مهربان و دلسوزی پرورش پیدا کنند.
*
مردها به دنبالخانم های خوش مشرب هستند. بعضی از خانم ها خیلی سخت گیر بوده و برای جزئیات اهمیتبیش از اندازه ای قائل می شوند. آیا تا به حال دختر هایی را دیده اید که دارای خلقو خوی پسرانه هستند؟ مردها می خواهند از در کنار هم بودن با همسر خود لذت ببرند واحتیاج به محبت دارند به همین دلیل همیشه به دنبال فرد خوش طبعی هستند که بتواننددر کنار او به آرامشی که آرزوی آن را دارند دست پیدا کنند.
*
مردها به دنبال زنهایی هستند که حس و ظرافت زنانه خود را حفظ کرده باشند. البته منظور ما آن دسته ازخانم هایی نیست که دائما به دنبال مد می روند و چهره خود را به انواع و اقسام اشکالمختلف در می آورند. خانمی که بادگلو می زند و از خود گاز معده خارج می کند هیچ گاهبرای یک مرد قابل قبول نخواهد بود. این روزها خانم ها ممكن است از مشروبات الکلیاستفاده کنند که این کار نيز به نوبه خود باعث میشود که نظر جنس مخالف به آنها جلبنشود. بعضی از خانم ها هستند که در زمان عصبانیت هر چه که دلشان می خواهد بار طرفمقابل می کنند که این کار به هیچ وجه به مزاج آقایون سازگار نیست. مردها نمی خواهندرفتار همسرشان به اندازه خودشان بی شرمانه و توهین آمیز باشد.
*
مردها کسی را میخواهند که حامی و پشتیبانشان باشد. خیلی از خانم ها منتظر هستند که اشتباه کوچکی ازآقا سر بزند که آنها را به باد انتقاد بگیرند و در مسائل خصوصی و حتی شغلی شاندخالت کنند. آقایون به ارتباط خود به عنوان یک سیستم محافظ نگاه می کنند زمانیکهخانم نتواند یک چنین حسی را در آنها به وجود آورد و از این گذشته تا آنجا که میتواند از آنها انتقاد هم بکند، چیزی نمی گذرد که آقا از او جدا می شود.
*
مردهااز خانم های عصبی که تمام مدت داد و فریاد می کنند خوششان نمی آید. آنها خانم هاییرا می پسندند که اهل بحث و گفتگو باشند و قادر باشند که مشکلاتشان را از راه هایمنطقی حل کنند. شاید خلق و خوی آتشین شما را در همان روزهای اولیه اندکی جذاب باشداما در روز 500 به هیچ وجه به شما افتخار و قدرت نخواهد بخشید.
*
مردها از خانمهایی که آنها را به چالش وا می دارند خوششان می آید. دوست میدارند که خانم ها، آنهادر انتظار بگذارند. مردها معمولا زمانی که احساس امنیت کنند اندکی در رابطه تنبل میشوند اما زمانیکه آنها را به چالش وا می دارید، حداقل کاری برای انجام دادن دارند. اگر می خواهید مرد خود را همواره به خود علاقمند نگه دارید باید او را همیشه بهچالش وادار کنید.
*
معمولا آقایون در مورد مسائل جنسی اندکی خود دار تر از خانمها هستند. باور کنید که حقیقت دارد. مردها می دانند که در رخت خواب چه می خواهند وبه همین دلیل توجه خود را بر روی آن معطوف می کنند. شما به هیچ وجه آن همه شور واشتیاقی که به مردها نسبت می دهند را نمی توانید در دنیای واقعی در وجودشان پیداکنید. مردها در جهان واقعی بسیار محافظه کار هستند. آنها با هر کسی می توانند اوجلذت و خوشی خود را تجربه کنند و نیازی به داشتن همسران متفاوت ندارند. در بسیاری ازآزمایشاتی که انجام شده نتیجه بر این اصل استوار بوده که مردها دوست دارند در تختخود به راحتی بخوابند و این خانم ها هستند که بهانه گرفته و اظهار می دارند که ازاین نوع رابطه خسته می شوند.
*
مردها به دنبال همسری می گردند که به آنها متعهدباشد. هر چند پیدا کردن چنین شخصی مشکل است اما می توانید حداقل آرزوی داشتن یکچنین همسری را داشته باشید. مردها نامزدی را دوست دارند که بتوانند به او اعتمادکنند و مشکلات و ناراحتی هایشان را با او در میان بگذارند. تعهد مثل یک خیابانیکطرفه نیست و باید از جانب هر دو طرف رعایت شود. چنین نیازی برای همیشه در وجودتمام مردها باقی خواهد ماند.
*
مردها دوست ندارند که تنها زندگی کنند.
مقالهاین دفعه بسیار بحث بر انگیز است و ممکن است من را به جرم اشتباهات فاحش دستگیرکنند! اما زیبایی نظر و عقاید شخصی، این است که هر کس هر چیزی را که دوست داشتهباشد می تواند بگوید. حقیقت این است که مردهای امروزی به دنبال یک خانم مجرد قابلاطمینان و جذاب هستند که بتوانند رابطه بلند مدتی را با او آغاز کنند. آنها میخواهند با او از زندگی خود لذت ببرند و دقایق خود را با او تقسیم کنند تا آرام وقرار بگیرند. افراد مجرد کمی وجود دارند که خواهان ارتباط بلند مدت هستند. مشکلی کهمردها با آن مواجه هستند این است که دنیا به طور کلی عوض شده. زمانی که انتظار هیچچیزی را ندارند به سرعت برایشان زن می گیرند و طوری که متوجه نشوند بچه دار میشوند. آنها فقط و فقط به دنبال ارزش و احترام از طرف شریک زندگی خود هستند و بس.
در حالیکه خانم ها در نقشهای اجتماعی خود بسیار موفق هستند خوب است که هیچ گاهاز یاد نبریم که جایگاه اصلی آنها به خانه و خانواده شان تعلق دارد