در گرایش زبان و ادبیا ت انگلیسی طی سه ترم ، دروس پایه که شامل خواندن ، نگارش و مکالمه است . آموزش داده میشود تا دانشجو با مسائل اساسی زبان آشنا شده و آماده مطالعه دروس تخصصی خود شامل ادبیات انگلیسی ، ترجمه ، زبان شناسی و روش تدریس ، آزمون سازی و نقد ادبی گردد.

دروس مشترک :

خواندن ودرک مفاهیم ، دستور و نگارش ، گفت و شنود آزمایشگاه ، متون یادگیری زبان ، نگارش پیشرفته ، ترجمه متون ساد ه ، اصول و روش ترجمه ، کاربردهای اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه ، آواشناسی انگلیسی ، در آمدی بر ادبیات انگلیسی ، خواندن متون مطبوعاتی ، نمونه های نثر ساده ، بیان شفاهی داستان ، نامه نگاری انگلیسی ، ترجمه ، زبان شناسی و روش تدریس

دروس تخصصی :
کلیات زبان شناسی ، زبان دوم (فرانسه یا آلمانی )،داستان کوتاه ، سیری در تاریخ ، ادبیات انگلیسی ، فنون و صناعات ادبی ، ترجمه متون ادبی نمایشنامه ،شعر انگلیسی ، آشنایی با رمان ، اصول و روش نقد ادبی ، مکاتبات ادبی ، متون برگزیده نثر ادبی .