جدول زمان بندی آزمون بین المللی IELTS دانشگاه آزاد اسلامی که اولین دوره آن در 27 آذر ماه برگزار می شود اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اسلامی با کسب مجوز برگزاری آزمون بین المللی IELTS از موسسه IDP-IA استرالیا آزمون IELTS را برگزار می کند.
هزینه شرکت در آزمون (IELTS Academic) دو میلیون و سیصد هزار ریال اعلام شده است.

جدول زمان بندی ثبت نام IELTS
زمان آزمون آکادمیک / جنرال آخرین مهلت نام نویسی زمان آزمون مکالمه نتایج آزمون 27 آذر 89 -آکادمیک- 12 آذر- 20 تا 23 آذر- 10 دی 25 دی 89 -آکادمیک / جنرال- 8 دی- 16 تا 20 دی- 8 بهمن 7 بهمن 89 -آکادمیک- 21 دی- 29 دی تا 3 بهمن- 20 بهمن 28 بهمن 89 -آکادمیک / جنرال- 12 بهمن- 20 تا 24 بهمن- 11 اسفند 7 اسفند 89 -آکادمیک- 20 بهمن- 28 بهمن تا 3 اسفند- 20 اسفند 14 اسفند89 -آکادمیک / جنرال- 27 بهمن- 5 تا 9 اسفند- 27 اسفند